Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Lumotarha
Y-tunnus: 2473581-0
Osoite: Kurolanlahdentie 99, 71670 Kurolanlahti
p. 040 734 8222
Sähköposti: sari@lumotarha.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Sari Vauhkonen
p. 040 734 8222
Sähköposti: sari@lumotarha.fi

Henkilörekisterin nimi

Lumotarhan asiakastiedot

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Lumotarha järjestää asiakkailleen tapahtumia sekä yksittäisille asiakkaille erilaista avustettua toimintaa.

Rekisterin tietoja käytetään esimerkiksi tapahtumien tai avustettavien toimintojen järjestämisessä ja uusista tapahtumista ja palveluista viestimisessä.

Henkilötietoja käytetään myös palveluiden sopimiseen tai palveluiden ajankohtien muuttamiseen tai perumiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tässä ilmoituksessa kuvatussa tarkoituksessa.

Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen peruste.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Yksittäisen tapahtuman osallistujalista voidaan jakaa niille yhteistyökumppaneille, jotka osallistuvat kyseisen tapahtuman järjestämiseen, mikäli se on järjestämisen kannalta tarpeellista.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty, ellei rekisteröity pyydä tietojensa poistamista.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
  2. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

  1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
  2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.

Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen sari@lumotarha.fi tai postitse osoitteeseen Kurolanlahdentie 99, 71670 Kurolanlahti.