Nepsy (eli neuropsykiatrinen) -valmennuksessa valmennetaan, kuntoutetaan ja vahvistetaan arjen sujuvuutta; autetaan myönteisen elämänpolun löytymistä. Neuropsykiatrinen viittaa siis usein synnynnäiseen tai jonkin vamman jälkeen syntyneeseen oireyhtymään, jolla on neurologinen alkuperä. Tutuimpia tällaisia oireyhtymiä ovat varmaankin ADHD, ADD, Autismikirjon häiriöt tai Touretten oireyhtymä. Valmennus on toimiva menetelmä myös esimerkiksi mielenterveys- tai päihdekuntoutujille; diagnoosi ei ole mikään vaatimus valmennukselle.

Valmennuksen tavoitteet asetetaan aina asiakaslähtöisesti. Tavoitetta kohti matkaamista seurataan ja mietitään sopivia tapoja löytää keinot saavuttamiseen. Asiakkaan omat oivallukset ovat tärkeitä ja antavat ymmärryksen ja motivaatioin toimintaan. Itsearvostus, oman toiminnan vaikutusten huomaaminen, omien voimavarojen löytäminen ja myönteinen ajattelu auttavat kasvamaan ja kehittymään.

Valmentaja ei opeta vaan ohjaa löytämään uusia toimintatapoja. Valmentaja pyrkii nostamaan esiin asiakkaan kyvyt ja vahvuudet. Yhdessä miettien voi löytyä uusia näkökulmia ja näiden kautta ratkaisuja ja toimintamalleja arkielämän tilanteisiin. Ihmistä ei pyritä muuttamaan vaan häntä arvostetaan ja kuunnellaan.

Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmennus yhdistää ratkaisukeskeisyyden ja eläinavusteisuuden asiakastyössä. Useilla ihmisillä on luontainen kiintymys eläimiin, näin eläimet toimivat ilmapiirin vapauttajina ja tuottavat mielihyvää ja iloa. Eläin osallistuu myös harjoituksiin asiakasta motivoiden ja aktivoiden. Toimintaympäristö esim. tallissa on myös erilainen ja elämyksellinen; rikotaan rajoja ja unohdetaan sairauskeskeisyys.