Eläinavusteinen toiminta

Eläinten parissa ihmisen täytyy olla vahvasti läsnä nykyhetkessä; on keskityttävä ja reagoitava tapahtumiin. Eläin ei piittaa sosiaalisista asetelmista vaan arvioi ihmistä mielialan, aikomusten ja tekojen mukaan. Kehonkieli on erityisen merkittävää – sanoja ei tarvitse käyttää. Eläin ei myöskään peittele omia tunteitaan, vaan kertoo olostaan suoraan ja välittömästi. Eläin on myös herkkä aistimaan ihmisen tunteet ja ne voivat tuoda mukanaan ilon ja onnistumisen kokemuksia, uusia taitoja ja väyliä purkaa tunteita.

Eläimillä ja ihmisillä on pitkälti samankaltaiset perustarpeet elämässä. Ravinto, liikunta, lepo ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat perusta hyvälle elämälle. Näiden peilaaminen omaan elämään auttaa ymmärtämään omaa elämänhallintaa. Eläimistä huolehtimisessa on vastuulliset velvoitteet, mutta tehtävistä saadaan myös välitön palaute, esimerkiksi kiintymyksen osoitus eläimeltä. Tämä on keino tukea esimerkiksi itsetuntoa ja myötätunnon kokemusta, myös fyysinen toimintakyky vahvistuu. Toiminta, vastuun ottaminen, vuorovaikutus ja kokonaisvaltainen aistien hyödyntäminen vaikuttavat positiivisesti muun muassa hyvän itsetunnon kehittymiseen ja edistävät luovaa ajattelua. Lisäksi vaikkapa maatilan fyysiset työt auttavat palauttamaan vuorokausirytmin oikeille urille, parantaa yöunta ja ravintotottumuksia. Työtoimissa mukana oleminen antaa tunteen osallisuudesta ja itsenäisestä selviämisestä. Sopiva määrä henkistä ja fyysistä ponnistelua on hyvin palkitsevaa.

Nykyihminen on usein vieraantunut luonnosta. Eläintoiminta vie ihmisen lähelle luontoa ja elämän perusasioiden äärelle. Puuhatessa eläinten kanssa tullaan tutuksi vuodenaikojen-, vuorokaudenaikojen- ja säätilojen vaihtelujen kanssa. Ihmiselle voi avautua uusi maailma ja ymmärrys, miten nämä asiat vaikuttavat elämään. Ympäristönsuojelu voi saada aivan uuden ymmärryksen. Raittiissa ulkoilmassa oleilu ja fyysiset ponnistelut sekä luontoympäristö ovat tutkitusti hyväksi sekä fyysiselle, psyykkiselle että sosiaaliselle terveydelle. jokaiselle on mahdollista löytää oman tasoista ja merkityksellistä tekemistä.
Eläin on tunnettava sekä yksilönä että lajina ja suunniteltava toiminta ja asetettava toiminnan tavoitteet eläintä kunnioittaen ja kuunnellen. Eri eläinlajien kanssa toimitaan tietenkin eri tavalla ja käytetään erilaisia, eläinlajille sopivia harjoituksia.

Alpakat vaativat asiakkaalta erityistä rauhoittumista ja ovat hyvin palkitsevia uteliaisuutensa, ulkonäkönsä ja laumakäyttäytymisensä vuoksi. Harvalla on ennakkokäsityksiä alpakoita kohtaan, joten kohtaaminen on hyvinkin ennakkoluulotonta ja täynnä mielenkiintoa. Talutusretket, agility ja laumassa mukana oleminen ovat esimerkkejä käytännön toimista alpakoiden parissa. Alpakat voivat ilahduttaa vierailemalla esimerkiksi laitoksissa, syntymäpäivillä ja muissa tapahtumissa.

Aasit puolestaan ovat helposti lähestyttäviä, sosiaalisia, sympaattisia ja halittavia eläimiä. Aasien kanssa tapahtuvat harjoitukset ovat hyvin paljon samankaltaisia kuin hevosten kanssa kuten hoitotoimenpiteet, maasta käsittely ja niin edelleen. Niin aikuiset kuin lapsetkin ovat todenneet aasien vieressä ollessaan pelkäävänsä hevosia, mutta ”näitä ei ollenkaan”. Aasit ovat liikkeissään verkkaisia ja harkitsevia, suorastaan itsevarmoja. Aaseista huokuu rauhallisuus, varmuus, luotettavuus ja pelonhallinta. Aasien parissa syntyy myös helposti tarinoita ja keskusteluja saduista Raamatun kertomuksiin ja ulkomaan matkoihin.

Jokainen asiakkaan kohtaaminen on arvokas ja tavoitteet asetamme totta kai yksilöllisesti. Toimintaympäristön pyrin järjestämään mahdollisimman miellyttäväksi, elämykselliseksi ja turvalliseksi. Talliympäristö ja –yhteisö on pieni ja asiakkaalle on helppo löytää toimintaa oman tasonsa mukaisesti. Lisäksi maalaisympäristö metsineen ja järvineen mahdollistaa moninaisen luonnon hyödyntämisen.