Green Care

Green Care on aktivoiva toimintamalli, joka hyödyntää luontoa, maaseutua ja puutarhaa toimintaympäristönä asiakkaan hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja hyödyntää myös kaupunki- tai laitosympäristössä.

Green Care -toiminta on matalan kynnyksen toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen tapa osallistua vaihtelevien ja mielenkiintoisten tehtävien parissa. Eläimiä tai kasvia hoitaessa välittäminen ja vastuun ottaminen korostuvat, mutta samalla se lisää myös fyysistä toimintakykyä mielekkäällä tavalla. Luontoa ja maaseutua hyödyntäen tuetaan ihmisten voimaantumista ja virkistymistä monin eri tavoin.

Luonnolla on tutkitusti rauhoittava vaikutus. Aistielämykset, myönteinen mieliala, liikunta sekä voimaantuminen ovat esimerkkejä luonnon positiivisesta vaikutuksesta. Nykyihmisen luonnosta vieraantumisen, kiireisen elämänrytmin sekä suorittamisen vastapainoksi luonto, maaseutu sekä puutarha tarjoavat hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Luonto vaikuttaa; sinun ei tarvitse osata mitään.

Green Care on aina vastuullista, ammatillista ja tavoitteellista kuntoutustyöskentelyä asiakkaiden kanssa mm. sosiaali-, kuntoutus-, kasvatus- sekä terveyspalveluissa. Toiminnalle asetetaan päämäärä yksilöllisesti kuntoutuksen tukemiseksi, hyvinvoinnin parantamiseksi sekä omien voimavarojen vahvistamiseksi. Toiminta mahdollistaa myös toimintakyvyltään heikentyneiden oikeuden luontoon, liikuntaan sekä yhteisölliseen kokemiseen.

Vastuullisuus toteutuu esimerkiksi suhteessa ympäristöön, suhteessa asiakkaisiin sekä suhteessa yhteiskuntaan. Perusta on arvoissa sekä eettisissä ja laadukkaissa toimintatavoissa. Päämääräksi voidaan sanoa yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen.

Ammatillisuus näkyy ammattipätevyytenä, toimintatapojen ja ohjaamisosaamisen taitoina. Tärkeää on huomioida palvelun tarjonnan oikea mitoitus omaan osaamiseen. Työskentely on asiakaslähtöistä.

Tavoitteet määräytyvät asiakastyypin mukaan; tavoitteet määritellään, kirjataan ja suunnitelman toteutumista seurataan yhdessä asiakkaan kanssa. Kokemuksien pohdinta ja työstäminen eli reflektointi tukee toiminnalle asetettujen tavoitteiden ymmärtämistä ja seuraamista.

Mikä vaikuttaa Green Care toiminnassa

Tärkein elementti on luonto. Useat tutkimukset kertovat luonnon positiivisista vaikutuksista niin psyykkiseen, sosiaaliseen kuin fyysiseen terveyteen. Luonnon hyvinvointivaikutusten perustalle suunnitellaan ja ohjataan tavoitteiden mukainen toiminta.

Toinen vaikuttavuustekijä on luontoon liittyvä toiminta, mikä mahdollistaa myös kokemuksellisuuden ja yhteisöllisyyden. Tarjolla on virikkeellinen ja moniaistillinen toimintaympäristö, joka parhaimmillaan lisää vaikuttavuutta. Itse tekeminen ja kokeminen on merkityksellistä oman toimintakyvyn ja selviytymisen vahvistumisessa sekä tapa irrottautua sairaus- ja ongelmakeskeisestä ympäristöstä.

Kolmantena vaikuttavuustekijänä on yhteisöllisyys; yksi ihmisen perustarpeista. Yhteisö rakentaa osallisuuden tunnetta, luo hyväksyntää ja luottamusta toisiin ihmisiin. Tunne voi liittyä ihmisiin, yhdessä tekemiseen, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, eläinlaumaan tai luontoympäristön paikkaan.